Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Zahtjevi o uvidima u miniranost

14.01.2010

Tijekom 2009. godine u Hrvatski centar za razminiranje pristiglo je 498 zahtjeva (upita) o stanju miniranosti pojedinih područja u RH.
Veliki dio odnosi se na uvide u miniranost katastarskih čestica u pojedinim katastarskim općinama. Isti se većinom traže iz sigurnosnih razloga prilikom korištenja predmetnog prostora.
Na sve zahtjeve odgovara se u primjerenom roku, a ako nam trebaju dodatni podaci žurno kontaktiramo podnositelja zahtjeva.
Međutim, kada nismo u mogućnosti precizno definirati granice predmetnog područja za koje se traži uvid u miniranost, jer ne posjedujemo granice katastarskih čestica ili predmetnih trasa i objekata, u digitalnom obliku, a iz preslika katastarskog plana ili ostalih analognih dokumenata ne možemo iste definirati, u tom slučaju ili tražimo preciznije pozicioniranje predmetnog područja ili dostavu granica istog u odgovarajuće geokodiranom digitalnom obliku kako bismo ih mogli prikazati na minskoj situaciji koju prilažemo uz dokument uvida u miniranost.
Veći broj zahtjeva, upita, dobivamo pred turističku sezonu kao i pred sezonu pojedinih poljoprivrednih radova.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO