Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Problematika obilježavanja minski sumnjivog prostora i suradnja s županijama

01.03.2010

Hrvatski centar za razminiranje je temeljem Zakona o humanitarnom razminiranju i ostalih podzakonskih akata, koji reguliraju područje humnitarnog razminiranja, izvršio obilježavanje cjelokupnog minski sumnjivog područja u Republici Hrvatskoj, čime smo osigurali pravovremano obavješčivanje i upozoravanje građanstva koji žive uz MSP i ukupnog stanovništva o postojanju opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava.
Stanje obilježenosti na dan 01. siječnja 2010. godine evidentira da je cjelokupni minski sumnjivi prostor Republike Hrvatske obilježen s 16.027 oznaka minske opasnosti.
Sukladno navedenom, položaj oznaka o opasnostima od mina jedan je od temeljnih elemenata informacijskog sustava o miniranosti, a svaka oznaka minske opasnosti je numerirana, prostorno definirana ( smještena u koordinativni sustav), te sustav sadrži i fotografiju svake pojedinačne oznake.
Poznato je da zemljovidi o miniranosti, na kojima je vidljiv položaj oznaka o opasnostima od mina, se najmanje jednom godišnje dostavljaju kako tijelima državne uprave , tako i jedinicama područne i lokalne samouprave, policijskim upravama i drugim pravnim i fizičkim osobama po zahtjevu.
U cilju podizanja kvalitete i stupnja upoznavanja stanovništva o stanju minski sumnjivog prostora kao i stanju njegove obilježenosti HCR je u veljači prošle godine pustio u rad portal minsko-informacijskog sustava.
MISportal je web aplikacija koja svakom korisniku Interneta omogućuje uvid u minski sumnjiva područja u Hrvatskoj i ovakav prikaz minski sumnjivih područja putem web aplikacije, jedinstven je u svijetu.Na detaljnim katrografskim podlogama korisnicima se omogućava uvid u minski sumnjiva područja s prikazom pozicija oznaka minske opasnosti.Na taj način želimo poboljšati interakciju između korisnika prostora i HCR-a, koji će ovime dobivati ažurnije povratne informacije o stanju u prostoru, a ujedno će se olakšati i distribucija kartografskih podataka.
Nadalje, stalna zadaća Hrvatskog centra za razminiranje je provođenje kontrole stanja obilježenosti i prema potrebi obnavljanje postavljenih minskih oznaka i ograda, a sve u cilju
stvaranja jasne granice između sigurne i minski sumnjive površine.
Međutim, kroz do sada provedene kontrole stanja obilježenosti uočeno je da se zbog više razloga značajan broj oznaka minske opasnosti ne nalazi na pozicijama na kojima su postavljene, najčešće su otuđene čime je sigurnost građana ozbiljno dovedena u pitanje.Kako je briga o stanju obilježenosti minski sumnjivog prostora od zajedničkog interesa, kako HCR-a tako i jedinica područne i lokalne samouprave, a s obzirom na činjenicu da HCR ne raspolaže sa ljudskim i materijalnim resursima koji bi omogućili kontinuiranu kontrolu stanja obilježenosti tijekom jedne godine, predlažemo uključivanje lokalne samouprave u provedbu kontrole stanja obilježenosti na svom području.
S ciljem još veće kvalitete obilježenosti minski sumnjivog prostora, a time i veće sigurnosti građana, HCR će održati sastanke u svim županijama, koje na svom području imaju minski sumnjivi prostor, kako bi svojim autoritetom ukazale lokalnoj samoupravi na nužnost kontinuiranog praćenja stanja obilježenosti, eventualnog zanavljanja i dodatnog postavljanja oznaka minske opasnosti.S tim u svezi u županijama će se raspravljati o ovoj temi sa odgovronim ljudima iz županija i gradova te općina u narednih mjesec dana.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO