Hrvatski centar za razminiranje

RSS

IZVORNA HRVATSKA NORMA HRN 1142:2009, Humanitarno razminiranje – Zahtjevi za strojeve i ocjenjivanje sukladnosti strojeva

22.03.2010

U humanitarnom razminiranju uz sigurnost pirotehničara kao jedan od prioritetnih zahtjeva su kvaliteta i trošak razminiranja. Da bi se rizik i opasnosti za pirotehničare smanjile na najmanju mjeru, a povećala ekonomičnost i efikasnost uz zadovoljavajuću kvalitetu razminiranih površina počela se upotrebljavati suvremena mehanizacija/strojevi za razminiranje.

Početkom 1999. godine, kad je izdvojeno više sredstava iz državnog proračuna za poslove humanitarnog razminiranja, pojačao se intenzitet razminiranja pa je porastao i interes nekoliko stranih tvrtki da ispitaju i plasiraju svoje strojeve za razminiranje na našim radilištima razminiranja. U isto vrijeme zahvaljujući inovatorima i poduzetnicima iz Hrvatske razvijeno je i u domaćim tvrtkama (Đuro Đaković d.d., DOK-ING d.o.o.) nekoliko izuzetno kvalitetnih strojeva za razminiranje.

Narednih godina zbog sve veće zastupljenosti strojnog razminiranja u Hrvatskoj i svijetu i pojave na tržištu nekontroliranih i neispitanih strojeva, bilo je neophodno organizirati ispitivanje i provjeru strojeva za razminiranje.

Razvijeni su modeli organizacije i operativnog djelovanja u procesu humanitarnog razminiranja u koje su ugrađene smjernice i sadržaji IMAS(1)-a te ranije stečeno iskustvo i znanje naših stručnjaka iz tog područja.

Postupak izrade Specifikacija za testiranje i evaluaciju strojeva za razminiranje pokrenuli su SWEDEC, GICHD i Hrvatskog centra za razminiranje (HCR) preko CEN-a (Europski odbor za standardizaciju) radionice o testiranju i evaluaciji strojeva za razminiranje. Glavni cilj CEN radionice je bio definirati standarde za metadologiju testiranja strojeva za razminiranje čija bi primjena bila u cijelom svijetu kroz IMAS standarde.

Na temelju specifikacija predloženih na CEN radionici i internih uputa HCR-a započelo se u Hrvatskoj već krajem 2002. godine s ispitivanjem i godišnjom provjerom strojeva za razminiranje.

Da bi se racionalno ostvarile postavljene zadaće i ostvarili ciljevi te ubrzao proces definiranja minski sumnjivog područja (MSP)(2) sve do predaje očišćenog zemljišta od MES(3)-a i NUS(4)-a korisnicima kojima je namijenjeno, učinjen je veliki napor i iskorak u normativnom reguliranju svih postupaka u humanitarnom razminiranju te propisivanju postupaka za ispitivanje i ocjenjivanje sukladnosti strojeva i opreme koja se koristi u poslovima razminiranja.

2007. godine doneseni su: Pravilnik o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva i Pravilnik o zaštitnoj opremi koja se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja.

Prirodni slijed događaja bio je izrada izvorne hrvatske norme s ciljem objedinjavanja i uzimanja u obzir postignuća u tehnici i tehnologiji razminiranja, metoda i pravila za razminiranje te rezultata međunarodne normizacije u protuminskom djelovanju. Značajna podloga za izradu hrvatske norme za strojeve je dokument-sporazum CWA 15044:2004(5), Testing and Evaluation of Demining Machines izrađen nakon obavljenih CEN(6)-ovih radionica započetih još 2003. godine (jedna od radionica održana je 2003. godine u Šibeniku u sklopu Međunarodnog simpozija o razminiranju), na kojima su sudjelovali i naši stručnjaci.

S obzirom na stečena znanja i iskustva na području humanitarnog razminiranja te postignuti međunarodni ugled hrvatskih tvrtki posebno na polju proizvodnje, ispitivanja i primjene strojeva za razminiranje, postojali su svi preduvjeti za izradu ove izvorne hrvatske norme.

Prekretnicu u ostvarivanju postavljenih zadataka predstavlja osnivanje tehničkog odbora HZN/TO 523, Humanitarno razminiranje, Hrvatskoga zavoda za norme 2002. godine.

Članovi tehničkog odbora HZN/TO 523, na čelu s predsjednikom dr. sc. Nikolom Gambirožom započeli su s radom na normi HRN 1142, Humanitarno razminiranje – Zahtjevi za strojeve i ocjenjivanje sukladnosti strojeva 2008. godine. Održan je niz sastanaka TO-a tijekom 2009. godine na kojima su hrvatski stručnjaci iz područja razminiranja svojim znanjem i korisnim savjetima i sugestijama dali svoj doprinos u izradi nacrta norme koji je pripremio dr. sc. N. Gambiroža sa suradnicima (T. Ban, dr. sc. D. Mikulić, D. Šimunović, mr. sc. I. Šteker i dr.) sve do konačne objave norme krajem 2009. godine (31. 12. 2009. u HZN e-glasilu 6/2009).

Ova hrvatska norma (HRN 1142) utvrđuje obveze pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju na tržište i/ili u uporabu strojeve za humanitarno razminiranje s obzirom na njihovu sigurnost, kvalitetu obrade tla, zaštitu zdravlja ljudi i očuvanje okoliša.

Norma definira tehničke zahtjeve i postupke ocjenjivanja sukladnosti povezane sa značajkama strojeva koji se upotrebljavaju u poslovima humanitarnoga razminiranja i njihovu prihvatljivost za poslove humanitarnog razminiranja.

Dan je pregled strojeva po kategorijama zadataka koje trebaju obaviti, obrađena je izdržljivost, sigurnost i pouzdanost strojeva s obzirom na više kriterija te je opisano ocjenjivanje sukladnosti strojeva.

Kao važan element koji karakterizira pojedini stroj, prikazano je i opisano u posebnom poglavlju ispitivanje značajka stroja s obzirom na sposobnost razminiranja i kategoriju obrađivanog zemljišta.

Posebno poglavlje u kojem je navedeno koje se vrste MES-a koriste kod pojedinih ispitivanja posvećeno je izdržljivosti stroja s obzirom na mogućnost eksplozije raznih kombinacija minsko-eksplozivnih sredstava (MES).

Kod ispitivanja prihvatljivosti strojeva za razminiranje koje je obrađeno u posebnom poglavlju, potvrđuje se da su stroj kao i operativni postupci koje predlaže naručitelj sigurni i učinkoviti. Plan i program ispitivanja stroja za razminiranje prema ovoj normi izrađuje ovlašteni laboratorij/ustanova za ispitivanje. Ispitivanjem stroja po unaprijed utvrđenim kriterijima koje propisuje ovlašteni laboratorij/ustanova utvrđuje se izdržljivost stroja te je li stroj siguran za ispitivanje prihvatljivosti.

U posebnim poglavljima prikazano je ispitivanje stroja u minski sumnjivom području (MSP) s detaljnim opisom kategorija zemljišta i kategorija vegetacije te propisan postupak ocjenjivanja sukladnosti strojeva s obzirom na uklanjanje vegetacije i otpada.

U dodatku normi dan je obrazac za Protokol ispitivanja stroja, izgled knjižice stroja, popis kratica i bibliografija.


Dr. sc. Nikola Gambiroža
Predsjednik HZN/TO 523, Humanitarno razminiranje
______________________________________________
(1) Međunarodne norme za protuminsko djelovanje – International Mine Action Standards
(2) Minski sumnjivo područje
(3) Minsko-eksplozivno sredstvo
(4) Neeksplodirano ubojno sredstvo
(5) Sporazum s CEN-ove radionice – CEN Workshop Agreement
(6) Europski odbor za normizaciju – European Committee for Standardization

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO