Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Održan sastanak sa predsjednikom Samostalnog sindikata Hrvatske

10.01.2011

U petak, 7. siječnja 2011. godine, u Hrvatskom centru za razminiranje u Sisku, održan je sastanak sa predsjednikom samostalnog sindikata Hrvatske g. Igorom Vukorepom. Domaćini od strane HCR-a bili su zamjenik ravnatelja g. Mirko Ivanušić i pomoćnik ravnatelja g. Neven Karas.
Razgovaralo se o mogućim promjenama u Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika u humanitarnom razminiranju i o mogućim novim uvjetima za odlazak u povlaštenu mirovinu. Predsjednik sindikata održao je konzultativne sastanke sa Udrugama poslodavaca u humanitarnom razminiranju. Sindikat će pokrenuti zakonom dopuštene radnje vrlo uskoro, jer su novi predloženi uvjeti o kojima je informaciju prenio gospodin Vukorepa, znatno nepovoljniji za pirotehničare od sadašnjih.
Predsjednik SSH g. Vukorepa upoznat je sa stanjem financiranja u 2011.godini, izradom Plana razminiranja za 2011.godinu u kojem će i nadalje najveći udio u financiranju imati Državni proračun Republike Hrvatske. Od javnih poduzeća i privatnih investitora i nadalje najveći investitori su Hrvatske šume i Hrvatske vode s kojima su održani radni sastanci sa intencijom još većeg ulaganja poglavito u Hrvatskim vodama. Donatorska sredstva planirana u 2011.godini umanjena su samo za iznos koji je Vlada Kraljevine Norveške ulagala preko NPA, koja u 2011.gasi svoje desetgodišnje djelovanje u Republici Hrvatskoj.
Razgovaralo se i o dodatnim izvorima financiranja i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, koji je pred donošenjem, a kojim je omogućeno da koncesionar koristi poljoprivredno zemljište 40 godina uz uvjet da ga po potpisivanju ugovora o koncesiji razminira o vlastitom trošku u roku od dvije godine.
Promjenom Zakona o lovstvu bit će također moguće osigurati sredstva za razminiranje iz neutrošenih sredstava tijekom godine namijenjenih pokrivanju naknade za štete počinjene u lovstvu. U 2011.godini započet će i povlačenje sredstava iz EU-IPA fonda za RH, kao i korištenje sredstava za prekograničnu suradnju sa Republikom Mađarskom.
HCR će redovitom objavom nadmetanja i pripremom projekata osigurati kontinuitet razminiranja ,a u pripremi su vrlo uskoro i nova nadmetanja za kontinentalni dio Hrvatske.
HCR, u suradnji sa članovima Koordinacije socijalnih partnera u humanitarnom razminiranju, priprema 1.koordinaciju za konac siječnja 2011.godine. Rad koordinacije ocijenjen je pozitivno i ona bi trebala biti mjesto za rješavanje svih eventualnih spornih pitanja u humanitarnom razminiranju.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO