Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Prezentacija prijedloga Plana protuminskog djelovanja Karlovačke županije

17.03.2017

Prezentacija prijedloga Plana protuminskog djelovanja Karlovačke županije za 2017. godinu održana je u četvrtak, 16. ožujka, u Uredu župana Karlovačke županije. Uz župana Ivana Vučića i suradnike nazočni su bili i načelnici općina koji na svom prostoru imaju minski problem. Prijedlog Plana nazočnima su prezentirali v.d. ravantelja HCRa- Ante Brkljačić i načelnica Odjela za plansko - analitičke poslove NAtaša Mateša Mateković.
U 2017. godini MSP Karlovačke županije planira se smanjiti za 3 četvorna kilometra, od čega 1,5 četvornih kilometara razminiranjem, dok se ostatak površine planira smanjiti provedbom općeg izvida i dopunskog općeg izvida.
Razminiranje u KA županiji vršit će se na području općina Barilović, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Rakovica, Tounj, Plaški i Saborsko. Iz naselja Dobrenići i Logorište te naselja Mateško selo planira se ukloniti ukupni minski sumnjiv prostor. Izvor financiranja svih projekata je Državni proračun, osim što će se donacijom prikupljenoj u humanitarnoj akciji Američke gospodarske komore „Večer za sigurne korake“ uz sredstva državnog proračuna sufinancirati razminiranje obale i područja uz rijeku Tounjčicu.
U 2017. godini započet će se s pripremom projekta naziva „KARLOVAC KARST“ na način da se sklopi Sporazum o partnerstvu s Karlovačkom županijom u cilju pripreme projekta kojim bi se razminiralo i omogućilo upravljanje na svim županijskim zaštićenim područjima, Natura 2000 područjima. Sporazumom se planira razraditi projektna ideja te vrstu i količinu potrebne popratne dokumentacije bez kojih nije moguća prijava za financiranje iz sredstava ESI fondova. U sklopu ovog projekta planira se razminiranje i obnova degradiranih i zapuštenih šumskih ekosustava brda Krpel, odnosno područja uz bivšu vojarnu u naselju Oštarije u Općini Josipdol, uz koju je nakon eksplozija u Domovinskom ratu na velikoj površini ostao razasut veliki broj različitog MES-a i NUS-a.
Karlovačka županija trenutno ima oko 50 četvornih kilometara minski sumnjivog prostora koji se prostire na području 9 gradova i općina. MSP Karlovačke županije u 99,73 % odnosi se na šumske površine, stoga je na sastanku rečeno da se mora pokrenuti inicijativa prema Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskim šumama u smislu njihova većeg angažmana u sustavu protuminskog djelovanja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO