Hrvatski centar za razminiranje

  Swiss Croatian Cooperation Programme
  Program ruralnog razvoja
RSS

Kapaciteti ovlaštenih pravnih osoba

Download dokumenata

 

Ocjenjivanje sposobnosti pravnih osoba ili obrtnika ovlaštenih za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja

Postupak ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba ili obrtnika je postupak kojim se utvrđuje sposobnost ovlaštene pravne osobe ili obrtnika za sigurno, djelotvorno i kvalitetno izvođenje poslova humanitarnog razminiranja i pretraživanja. Ovlaštena pravna osoba ili obrtnik je pravna osoba ili obrtnik koji imaju rješenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja, a koje je i jedno od pretpostavki za pokretanje postupka ocjenjivanja sposobnosti pravne osobe ili obrtnika.

Popis svih potrebnih dokumenata za izdavanje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova razminiranja može se pronaći na web stranici MUP-a: www.mup.hr.

Hrvatski centar za razminiranje temeljem čl.7 Zakona o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, NN 63/07 i 152/08) provodi ocjenjivanje sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba ili obrtnika za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja i pretraživanja.

Postupak ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika uređen je Pravilnikom o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika ( NN 53/07 ) i SOP-om 03.02 akreditacija i normizacija.

Postupak ocjenjivanja sposobnosti provodi se na temelju zahtjeva ovlaštene pravne osobe ili obrtnika.

Zahtjev za ocjenjivanje sposobnosti ovlaštena pravna osoba ili obrtnik podnosi Hrvatskom centru za razminiranje:

 • 1. nakon dobivanja odobrenja MUP-a kojim se odobrava obavljanje poslova humanitarnog razminiranja podnosi se zahtjev za izdavanje ocjene sposobnosti
 • 2. kod značajnih promjena kapaciteta ovlaštene pravne osobe ili obrtnika koje imaju utjecaja na prethodno izdanu ocjenu sposobnosti podnosi se zahtjev za izmjenom ocjene sposobnosti
 • 3. kod isteka roka valjanosti prethodno izdane ocjene sposobnosti podnosi se zahtjev za produženjem ocjene sposobnosti

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (Prilog 2. Pravilnika o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika za obavljanje poslova razminiranja, NN 53/07), a prema rokovima navedenim u čl. 5. Pravilnika o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika za obavljanje poslova razminiranja.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE, PRODUŽENJE I IZMJENU OCJENE SPOSOBNOSTI

Uz zahtjev za izdavanja ocjene sposobnosti dostavljaju se i potrebni dokumenti navedeni na zahtjevu, a putem obrazaca HCR-a o izvršitelju poslova razminiranja prijavljuju se kapaciteti kojima ovlaštena pravna osoba ili obrtnik raspolaže. Obrazac HCR-a o izvršitelju poslova razminiranja sadrži opće podatke o tvrtci, podatke o zaposlenima, opremi i tehničkim sredstvima za razminiranje kojima ovlaštena pravna osoba ili obrtnik raspolaže temeljem prava vlasništva ili drugog ugovornog odnosa. U obrasce se unose predviđeni podatci, a uz svaki uneseni podatak potrebno je priložiti i odgovarajući dokument kojim se uneseni podatak potvrđuje.

OBRASCI HCR-A O IZVRŠITELJU POSLOVA RAZMINIRANJA

Zahtjev za izdavanje, produženje ili izmjenu ocjene sposobnosti zajedno sa ostalom dokumentacijom se dostavlja se na adresu:

 • Hrvatski centar za razminiranje, Odjel za nadzor i kontrolu kvalitete, Ante Kovačića 10, 44 000 Sisak

Popunjeni obrasci dostavljaju se i na e-mail: akreditacija@hcr.hr.

Sva dostavljena dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku, a prijevodi sa stranog jezika moraju biti ovjereni od strane sudskog tumača. Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenom prijepisu.

Nakon što ovlaštena pravna osoba ili obrtnik dostavi zahtjev za izdavanje, izmjenu ili produženje ocjene sposobnosti, popunjene i ovjerene obrasce HCR-a o izvršitelju poslova razminiranja te sve potrebne dokumente, HCR u zakonskom roku saziva sjednicu Povjerenstva za ocjenjivanje sposobnosti. Povjerenstvo uvidom u dostavljenu dokumentaciju donosi prijedlog ocjene sposobnosti. Ravnatelj HCR-a donosi konačnu ocjenu sposobnosti ovlaštene pravne osobe ili obrtnika za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja i pretraživanja.

Na temelju dostavljenih dokumenata ovlaštena osoba može dobiti ocjenu sposobnosti za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja i pretraživanja slijedećim metodama:

 • ručnom detekcijom mina
 • strojevima za razminiranje
 • pomoću pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a

Sukladno SOP-u 03.02 normizacija i akreditacija ocjena sposobnosti zavisno o ispunjenim kriterijima pravne osobe izdaje se s rokom važenja jedne, dvije ili tri godine.

Hrvatski centar za razminiranje zadržava pravo izmjene, skraćenja i ukidanja ocjene sposobnosti prije isteka roka važenja ocjene sukladno Pravilniku o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i brtnika za obavljanje poslova razminiranja i SOP-u 03.02 normizacija i akreditacija.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO