DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
NARUČITELJ ZADARSKA ŽUPANIJA
Evidencijski broj nabave: 02-16-VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 08. lipnja 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Poljoprivredne površine u Zadarskoj županiji, oznake Idejnog plana PR-ZDZDO-112-11-15, tlocrtne površine 715.034m2    (93,19 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.