DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 34/16 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 25. listopad 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Šumske i poljoprivredne površine sjeverno od Širinaca, u Brodsko-posavskoj županiji, oznake plana PR-BPOKU-082-10-16, tlocrtne površine 177.383 m2    (62,34 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.