DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 3/17 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 3. svibnja 2017. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.Površine na području općina Josipdol i Plaški, u Karlovačkoj županiji, oznake projekta PR-KAJOS-011-03-17, tlocrtne površine 307.965 m2    (38, MB)     Gis
2. Cjelokupan MSP na području općina Barilović i Generalski stol, u Karlovačkoj županiji, oznake projekta PR-KABAR-012-03-17, tlocrtne površine 533.306 m2    (68,55 MB)     Gis
3.Šumske površine na području Ličke Jesenice, u Karlovačkoj županiji, oznake projekta PR-KASAB-016-03-17, tlocrtne površine 253.168 m2    (22,84 MB)     Gis
4.Površine uz županijsku cestu ŽC 5113 na dijelu dionice Glibodol – Lička Jesenica, 2. dio, u Ličko-senjskoj županiji, oznake projekta PR-LSOTČ-013-03-17, tlocrtne površine 57.655 m2    (63,37 MB)     Gis
5.Područje zagađeno NUS-om u naselju Oraovac, u Ličko-senjskoj županiji, oznake projekta PR-LSDLA-009-03-17, tlocrtne površine 25.228 m2    (8,6 MB)     Gis
6.Područje zagađeno NUS-om u naselju Bjelopolje, u Ličko-senjskoj županiji, oznake projekta PR-LSPJE -010-03-17, tlocrtne površine 28.248 m2    (9,12 MB)     Gis
7. Područja u zaselcima Lipova Glavica i Štimci, u Ličko-senjskoj županiji, oznake projekta PR-LSPER-008-03-17, tlocrtne površine 266.261 m2    (35,83 MB)     Gis
8. Šire područje Grada Gospića, u Ličko-senjskoj županiji, oznake projekta PR-LSGOS-007-03-17, tlocrtne površine 356.915 m2    (79,75 MB)     Gis
9. Minska polja na području JU Park prirode Kopački rit, u Osječko-baranjskoj županiji, oznake projekta PR-OBBILJ-006-03-17, tlocrtne površine 1.238.666 m2    (99,51 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.