DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 08/17 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 31. kolovoza 2017. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.GRUPA 1. - Minska polja na području JU Park prirode Kopački rit, u Osječko-baranjskoj županiji, oznake plana PR-OBBILJ-006-03-17, tlocrtne površine 1.238.666 m2    (99.51 MB)     Gis
2. GRUPA 2. - G.J. Lisac-Staparuša, odjel 14a, u Ličko –senjskoj županiji, oznake plana PR-LSOTČ-022-05-17, tlocrtne površine 305.237 m2    (23.33 MB)     Gis
3.GRUPA 3. - G.J. Lisac-Staparuša, odjel 13a, u Ličko –senjskoj županiji, oznake plana PR-LSOTČ-020-05-17, tlocrtne površine 236.126 m2    (27.53 MB)     Gis
4.GRUPA 4. - Površine na području Modraša u dinarskom gorju, u Splitsko – dalmatinskoj županiji, oznake plana PR-SDVRL-027-07-17, tlocrtne površine 150.820 m2    (31.71 MB)     Gis
5.GRUPA 5. – Područje vojarne „Korešnica“ sektor C, u Splitsko –dalmatinskoj županiji, oznake plana PR-SDSPL-004-02-17, tlocrtne površine 44.490 m2    (43.42 MB)     Gis
6.GRUPA 6. – Područje vojarne „Korešnica“ sektor B, u Splitsko –dalmatinskoj županiji, oznake plana PR-SDSPL-003-02-17, tlocrtne površine 43.020 m2    (47.98 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.