DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 5/18 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 13. veljače 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1GRUPA 1. - Odjeli 19A i 20A u G.J. Božin vrh, u Ličko – senjskoj županiji, oznake PR-LSOTČ-020-01-18, tlocrtne površine 665.025 m2    (26,55 MB)     Gis
2GRUPA 2. - G. J. Grede Kamare, 5. dio, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake PR – SMJAS-026-01-18, tlocrtne površine 566.239 m2    (33,37 MB)     Gis
3GRUPA 3. - Površine na području Vajin Vrha u Općini Jospidol, u Karlovačkoj županiji, oznake PR-KAJOS-021-01-18, tlocrtne površine 446.951 m2    (34,58 MB)     Gis
4GRUPA 4. – G. J. Grede Kamare, 4. dio, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake PR – SMJAS-025-01-18, tlocrtne površine 426.540 m2    (23,61 MB)     Gis
5GRUPA 5. - Šumske površine u Općini Saborsko, u Karlovačkoj županiji, oznake PR-KASAB-019-01-18, tlocrtne površine 354.830 m2    (41,92 MB)     Gis
6GRUPA 6. - Područje Brakusove Drage i uz spilju Bezdenjača, u Ličko – senjskoj županiji, oznake PR-LSVRH-024-01-18, tlocrtne površine 276.542 m2    (30,64 MB)     Gis
7GRUPA 7. - Područje Plavnika, Batinić Poloja i Košutarice, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake PR-SMJAS-022-01-18, tlocrtne površine 185.354 m2    (26,35 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.