DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 06/18 VV
Datum slanja objave: 08.03.2018.
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1GRUPA 1. – Šumske površine južo od naselja Cicvare u GJ Sjeverni Psunj, oznake plana PR-PSPAK-037-02-18, tlocrtne površine 686.431 m2    (85,37 MB)     Gis
2GRUPA 2. - G. J. Božin vrh, odjel 15a, oznake plana PR-LSOTČ-031-02-18, tlocrtne površine 686.959 m2    (30,75 MB)     Gis
3GRUPA 3. – Odjel 16 a u G.j. Božin vrh, oznake PR-LSOTČ-034-02-18, tlocrtne površine 671.587 m2    (22,54 MB)     Gis
4GRUPA 4. – G. J. Makovnik, odjel 14a, oznake PR – KAPLA-032-02-18, tlocrtne površine 437.193 m2    (24,19 MB)     Gis
5GRUPA 5. - Odjel 16 B u G.j. Božin vrh i okolni šumski prostor, oznake PR-LSOTČ-033-02-18, tlocrtne površine 290.913 m2    (32,14 MB)     Gis
-Ostala Dokumentacija objavljena na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/   pod Prethodna savjetovanja.       

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.