DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 16/18 JN
Datum slanja objave: 25.04.2018.
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1GRUPA 1. - Poljoprivredne površine u naselju Kobiljak u Općini Dvor, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake plana PR-SMDVO-052-03-18, tlocrtne površine 558.762 m2    (24,32 MB)     Gis
2GRUPA 2. - Poljoprivredne površine uz naselja Strmen i kanal Sunja, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake plana PR-SMSUNJ-054-03-18, tlocrtne površine 535.927 m2    (104, MB)     Gis
3GRUPA 3. - Poljoprivredne površine uz naselja Gradusa Posavska i Brđani cesta, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake plana PR-SMSUNJ-055-03-18, tlocrtne površine 491.635 m2    (105,25 MB)     Gis
4GRUPA 4. - Poljoprivredne površine u naseljima Ostojići i Gornji Žirovac u Općini Dvor, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake plana PR-SMDVO-053-03-18, tlocrtne površine 260.227 m2    (50,76 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.