Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Protuminsko djelovanje u RH

Protuminsko djelovanje uključuje sve aktivnosti kojima se nastoje ublažiti posljedice uzrokovane minskim problemom, a odnose se na sigurnost, gospodarstvo, obnovu i integraciju ratom stradalih područja, ekologiju, te zaštitu od elementarnih nepogoda. Stoga svrha protuminskog djelovanja nije samo razminiranje, nego i otklanjanje utjecaja tog problema na ljude. Cilj protuminskog djelovanja je umanjiti rizik od mina i omogućiti siguran život u kojem miniranost neće predstavljati prepreku za razvoj gospodarstva i društva, provedbu zaštite prirode, te u kojem će se voditi računa o potrebama minskih žrtava. Protuminsko se djelovanje sastoji od nekoliko grupa aktivnosti:

 • poslovi humanitarnog razminiranja koji obuhvaćaju radnje koje rezultiraju uklanjanjem opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava
 • edukacija stanovništva o opasnostima od mina (proces kojim se nastoji povisiti razina opće osviještenosti o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava pomoću informacija za javnost, te formalnih i neformalnih edukacijskih sustava i promicanje usvajanja sigurnijeg ponašanja skupina koje se nalaze u zoni rizika)
 • pomoć minskim žrtvama, rehabilitacija i reintegracija, (svaka pomoć i podrška pružena žrtvama s ciljem da se smanje neposredne i dugoročne zdravstvene i psihološke traume. Minska žrtva je osoba kojoj je nanesena šteta prilikom minske nesreće a u kontekstu pomoći žrtvama i izraz žrtva uključuje i one koje su ovisile o stradalome.)
 • uništavanje uskladištenih zaliha mina, te posredovanje i zagovaranje neuporabe i zabrane protupješačkih mina. U prosincu 1997. godine Republika Hrvatska je potpisala konvenciju o zabrani uporabe, proizvodnje uvoza, izvoza i skladištenja pješačkih mina (Ottawska konvencija) koju je Hrvatski sabor 24. travnja 1998. godine i ratificiralo. Republika Hrvatska je 2002. godine ispunila svoju obvezu uništenja uskladištenih zaliha protupješačkih mina, zabranila proizvodnju kao i prodaju i korištenje istih, te politički zagovara neuporabu protupješačkih mina na međunarodnom planu.

Preciznim definiranjem veličine i strukture minskog problema u RH učinjene su potrebne pretpostavke za utvrđivanje realnog stanja, a izradom kriterija za određivanje prioriteta u razminiranju stvoreni su uvjeti za realno planiranje, odnosno izradu Trogodišnjeg plana humanitarnog razminiranja kao osnove za izradu Godišnjih planova humanitarnog razminiranja, te mogućnost jasnog definiranja minskog utjecaja na razvoj Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju («Narodne novine» broj 110/15) poslovi protuminskog djelovanja su poslovi od nacionalnog i općeg gospodarskog interesa za sigurnost Republike Hrvatske, zaštitu okoliša, zdravlja ljudi i razvoja gospodarstva te uživaju njezinu osobitu skrb. Poslovi protuminskog djelovanja su:
 • 1. definiranje i potvrđivanje opasnih područja zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES), neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS) i njihovim dijelovima
 • 2. obilježavanje i/ili ograđivanje minski sumnjivih područja (u daljnjem tekstu: MSP)
 • 3. izrade dokumentacije
 • 4. poslovi općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida MSP-a
 • 5. poslovi tehničkog izvida
 • 6. razminiranje područja i/ili građevine od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova
 • 7. pomoćni poslovi u razminiranju
 • 9. pomoć osobama stradalim od eksplozivnih ostataka rata
 • 10. informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova
 • 11. upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona
 • 12. hitne intervencije radi uklanjanja pojedinačno napuštenog, odbačenog ili naknadno pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na područjima koja su isključena iz MSP-a
 • 13. osiguranje uvjeta za sigurno pružanje pomoći stradalniku i uvjeta za sigurno obavljanje očevida na mjestu stradavanja

Poslovima protuminskog djelovanja smatraju se i poslovi razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koje obavlja Ministarstvo obrane.

Poslovima protuminskog djelovanja ne smatraju se poslovi uklanjanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u moru, rijekama i jezerima za koje se utvrdi da su onečišćeni MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima. Uklanjanje MES-a, NUS-a i njihovih dijelova iz mora, rijeka i jezera obavljaju samostalno za to stručno osposobljene i opremljene službe Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane.

Hrvatski centar za razminiranje kao pravna osoba s javnim ovlastima obavlja poslove:

 • prikupljanja i obrade podataka o područjima i objektima zagađenim MES-om, NUS-om ili njihovim dijelovima
 • vođenja evidencija o razminiranim područjima i/ili građevinama, o MSP-u i pronađenom i uništenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima
 • obilježavanja MSP-a
 • općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida MSP-a
 • izrade Idejnih planova razminiranja i Izvedbenih planova tehničkog izvida
 • kontrole kvalitete razminiranja na radilištu
 • izdavanja Potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a.

Hrvatski centar za razminiranje obavlja i poslove:

 • tehničkog izvida MSP-a primjenom odobrenih metoda
 • pružanja stručne pomoći i davanja potrebnih podataka nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova
 • informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te poduzimanja mjera zaštite i spašavanja stanovništva u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom i Uredom za razminiranje Vlade Republike Hrvatske
 • suradnje s međunarodnim subjektima u humanitarnom razminiranju.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO