DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 10/18 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 25. siječnja 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. G.J. Grede Kamare, 1. dio, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake plana PR-SMJAS-013-01-18, tlocrtne površine 152.284 m2.    (19,38 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.