DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 13/18 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 07. veljače 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. GRUPA 1 - Šumske površine u Gornjem Viduševcu, zaselak Pariz, u Sisačko – moslavačkoj županiji, oznake PR-SMGLI-018-01-18, tlocrtne površine 61.371 m2    (39,72 MB)     Gis
2.GRUPA 2 - Šumski odjeli 99,101 i 109 na G.J. Sjeverni Psunj – Javornica, oznake PR-PSPAK-027-01-18, tlocrtne površine 56.921 m2    (39,75 MB)     Gis
3.GRUPA 3 - Područje Ledena Draga u NP Paklenica, u Ličko-senjskoj županiji, oznake PR-LSLOV-029-01-18, tlocrtne površine 10.561 m2    (14,42 MB)     Gis
4.GRUPA 4 -Kotar šuma, područje Stari Gaj, u Sisačko – moslavačkoj županiji, oznake PR-SMPET-017-01-18, tlocrtne površine 1.068 m2.    (26,64 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.